O časopisu

Univerzitetski časopis „Akademski pregled” izlazi od 2018. godine.

Časopis „Akademski pregled“ izlazi dva puta godišnje.

Međunarodni standard za broj časopisa (ISSN) dodijelila je Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u Sarajevu i to:

  • ISSN 2637-2525 – za štampano izdanje časopisa,
  • ISSN 2637-2029 – za elektronsko izdanje časopisa.

Časopis je interdisciplinarnog karaktera, tako da u okviru publikovanih brojeva izlaze radovi iz oblasti:

  • medicinskih i zdravstvenih nauka,
  • poljoprivrednih nauka i
  • društvenih nauka.

Svi radovi koji su objavljeni u časopisu anonimno su recenzirani od strane stručnih recenzenata, a brojevi časopisa „Akademski pregled“ nalaze se u repozitorijumu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u Sarajevu.

Publikovanje časopisa „Akademski pregled“ ima za cilj podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti i uključivanje naučnih kadrova, ne samo sa Univerziteta, nego i lica koja se bave naučno-istraživačkim radom izvan Univerziteta. Takođe, jedan od ciljeva jeste uključivanje diplomaca u naučno-istraživačke aktivnosti. Sve ovo omogućava uključivanje Univerziteta „Bijeljina“ u međunarodni sistem naučnih informacija. Na taj način časopis posredno, ali značajno, doprinosi naučnom razvoju zemlje.

Profil časopisa „Akademski pregled“ u potpunosti odgovara naučnim oblastima, poljima i užim naučnim oblastima, odnosno licenciranim studijskim programima, koji se izvode u okviru Univerziteta „BIJELJINA“.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove. Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.

Glavni i odgovorni urednik je prof. dr Boro Krstić koji sa redakcijom časopisa sprovodi uređivačku politiku.