Etičnost publikovanja

Razrješavanje neetičkih postupaka

Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku i/ili uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave vjerodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage. Postupak provjere iznjetih dokaza odvija se na sledeći način:

 • glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage;
 • tokom tog postupka svi dokazi se smatraju povjerljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;
 • osumnjičenim licima pruža se prilika da odgovore na iznjete optužbe;
 • ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocjenjuje se da li je riječ o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Manji prekršaji, bez posljedica po integritet rada i časopisa, na primjer kada je riječ o nerazumjevanju ili pogrešnoj primjeni publicističkih standarda, razrješavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:

 • autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
 • objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u samom tekstu citirani na propisan način;
 • objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom uredništva.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, glavni urednik/uredništvo može da preduzme različite mjere:

 • objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
 • službeno obavještava afilijativnu organizaciju autora/recenzenta;
 • povlači objavljeni rad na način opisan pod Politika povlačenja ;
 • izriče zabranu objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period;
 • predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim tjelima radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Ove mjere se mogu primjenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrješavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tjela ili pojedinci.

Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka uredništvo se rukovodi smjernicama i Komiteta za etiku publikovanja (COPE).

 Sprečavanje plagijarizma

Časopis “Akademski pregled” ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, riječi ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagiranje obuhvata:

 • doslovno (riječ po riječ) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora, parafraziranje djelova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora ;
 • kopiranje jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Politika povlačenja.

Politika povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.

Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje glavni urednik / uredništvo, autor(i) ili obadvije strane sporazumno.

Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija.